Rīgas iela 20, Daugavpils, LV-5401, Latvija
(+371) 25 25 10 10

Privātuma paziņojums par pacientu personas datu apstrādi


 

 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

SIA “Latgales medicīnas centrs” pacientu personas datu apstrāde

Pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales medicīnas centrs"

Kontaktinformācija

Reģ.Nr.41503046475, Rīgas iela 20, Daugavpils, LV-5401, Tel. 25251010

1.

Personas datu apstrādes likumība un nolūks

Pacientu personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 9.panta otrās daļas h) apakšpunktu. Pacientu personas dati tiek apstrādāti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Ārstniecības likumu un Pacientu tiesību aizsardzības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem par veselības aprūpi.

2.

Personas datu  apstrādes apjoms

Pacientu personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā kā to pieprasa un atļauj normatīvie akti, kas regulē veselības aprūpi. Pārzinis apstrādā sekojošas pacientu personas datu kategorijas:

, tostarp: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, dzimums.

, tostarp: diagnosticētās slimības, alerģijas, invaliditāte, veiktās operācijas un citas manipulācijas, asins grupa, lietojamās zāles.

3.

Personas datu saņēmēji

Pacientu personas pamatdatu saņēmēji ir ārstniecības procesā iesaistītās personas, kuras strādā pie Pārziņa, kā arī citi tādi Pārziņa darbinieki, kuri ir pilnvaroti apstrādāt pacientu personas pamatdatus (reģistratūras darbinieks un tml.). Savukārt, pacientu sensitīvo datu saņēmēji ir tikai ārstniecības procesā iesaistītās personas, kuras strādā pie Pārziņa.

40003673143 (apstrādātājs). Pārziņa pacientu personas datu informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanai un administrēšanai.

4.

Parastie informācijas avoti

Galvenokārt pacientu personas datus iegūst no paša pacienta, taču tie var tikt iegūti arī no tuvākajiem pacienta radiniekiem un likumiskajiem pārstāvjiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Pacienta personas dati ārstniecības nolūkos, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, var tikt iegūti arī no vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests.

5.

Datu saglabāšana

Pārzinis nodrošina, ka pacientu personas dati tiek atjaunoti, kā arī nekavējoties izdzēsti, ja to apstrādei ir zudis pamats. Pārzinis un apstrādātājs uzglabā pacientu personas datus tādā termiņā un apmērā kā noteikts normatīvajos aktos.

6.

Datu subjekta tiesības

Pacientam ir sekojošas tiesības attiecībā uz tā personas datu apstrādi:

tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem. Pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas;

tiesības pieprasīt to labošanu. Pacientam ir tiesības pieprasīt, lai ārstējošais ārsts izdara papildinājumus vai labojumus medicīniskajos dokumentos, ja informācija ir kļūdaina vai neprecīza;

tiesības pieprasīt datu dzēšanu;

tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi;

tiesības iebilst pret datu apstrādi;

tiesības uz datu pārnesamību (nodot tos citam ģimenes ārstam);

tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja pacients uzskata, ka Pārzinis ir pārkāpis noteikumus, kas regulē datu aizsardzību.

7.

Informācija par personas datu sniegšanu

Pacientam ir jāsniedz personas dati, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu, pamatojoties uz Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu un citu ar veselības aprūpi saistītu normatīvo aktu prasībām.

8.

Datu drošību

Pārzinis un apstrādātājs datu drošību nodrošina ar IT sistēmām, kas ir aizsargātas pret nesankcionētu piekļuvi ar dažādām datu aizsardzības funkcijām. Pārziņa darba laikā pacienta ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas nodrošina, ka pacienta medicīniskajiem ierakstiem un tajos ietvertajai informācijai nevar piekļūt ārstniecības procesā neiesaistītas personas. Ārpus Pārziņa darba laika pacientu medicīniskos ierakstus un tajos ietverto informāciju uzglabā atsevišķos slēdzamos skapjos, kas nodrošināti pret ārstniecības procesā neiesaistītu personu piekļūšanu.

9.

Sazināšanās ar Pārzini

Visos jautājumos, kas attiecas uz personas datu apstrādi vai pacienta kā datu subjekta tiesībām, pacientam ir jāsazinās ar Pārzini. Datu subjekti var izmantot savas tiesības, sūtot e-pastu uz ­­­­­­­­­­­­­info@latmedcentrs.lv.

 

­­Daugavpilī, 2018.gada 21.maijā

  

Izvēleties konsultācijas veidu

Pierakstīšanās uz online konsultāciju
  • Pierakstīšanās pie ārsta uz online konsultāciju notiek tā pat kā piesakoties uz jebkuru vizīti klīnikā – telefoniski 25251010, sūtot ziņu uz info@latmedcentrs.lv, vai aizpildot formu Latgales medicīnas centra mājas lapā www.latmedcentrs.lv.
  • Online konsultācija var notikt, izmantojot Watsapp aplikāciju vai https://zoom.us vietni
  • Lai izmantotu online konsultācijas iespēju caur https://zoom.us Jums ir jābūt pieejamam datoram, planšetei vai viedtālrunim ar interneta pieslēgumu, kā arī video un audio saziņas nodrošinājumu.
  • Lai izmantotu online konsultācijas iespēju caur Watsapp aplikāciju Jums ir jābūt pieejamam viedtālrunim ar interneta pieslēgumu.
  • Piesakoties uz online konsultāciju, izmantojot https://zoom.us vietni, pacientu reģistrācijas speciālists Jums izsūtīs ZOOM.US video saziņas kodu (Meeting ID) un konsultācijas sākuma laiku.
  • Piesakoties uz online konsultāciju, izmantojot Watsapp aplikāciju, pacientu reģistrācijas speciālists Jums izsūtīs uz pieteikumā norādīto telefona numuru izziņu ar konsultācijas sākuma laiku.
  • Lai pilnvērtīgi izmantotu konsultācijai rezervēto laiku, Jums laicīgi atvērt ZOOM.US vietni  ierīcē, kuru lietosiet. Izvēlieties iespēju “JOIN A MEETING” un ievadam atsūtīto kodu (Meeting ID). Tālāk apstipriniet, ka vēlaties video un audio savienojumu (apstipriniet ‘Join with video’ un ‘Join with audio’ iespējas). Saruna būs kvalitatīvāka, ja lietosiet austiņas un ārējo mikrofonu. Gadījumos, ja datorā nav iebūvēta videokamera, jums būs nepieciešama ārējā kamera.
  • Apmaksa par online konsultāciju tiek veikta priekšapmaksas veidā – pierakstoties uz to, jums tiks izsūtīts rēķins. Veicot apmaksu, lūdzam mums atsūtīt maksājuma apliecinājumu.

Izvēloties šo online konsultāciju, izmantojot https://zoom.us vietni, klients apzinās, ka šis videosaziņas veids nav specifiski pielāgots personalizētas medicīniskas informācijas konfidenciālai apritei – tiek izmantots brīvpieejas trešās puses nodrošināts serviss.
Lasīt tālāk

Latgales medicīnas centrs ir privātā ārstniecības iestāde Daugavpilī

Pieteikties konsultācijai

Pieraksties jaunumiem
un saņem aktuālas ziņas!